CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

El present acord regula les condicions generals de compra dels diversos productes i serveis oferts en la present pàgina web per ALNA, S.A. (d’ara endavant ALNA) amb NIF núm. A17025826, i domicili en c/ Gelpi 6 de (17210) Calella de Palafrugell (Girona, Espanya).

El CLIENT en el moment que completa el procés de registre, i compra algun dels nostres productes, accepta i se sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació, així com a les condicions d’accés i ús del nostre portal i la seva política de privacitat, accessibles a través de l’enllaç “Política de Privacitat”.

El CLIENT reconeix disposar de capacitat legal suficient per a obligar-se contractualment.

El contracte actual està permanentment accessible en els avisos legals de la nostra pàgina web.

 1. PREUS I IMPOSTOS

En contraprestació pel producte adquirit, el CLIENT accepta pagar expressament a ALNA les quantitats especificades en el moment de la compra en la relació de preus establertes en la web https://www.poseidoncalella.com/ per als productes triats.

Els productes que s’ofereixen en aquesta web estan subjectes a l’Impost del Valor Afegit (IVA) que ESTÀ INCLÒS en els preus que es detallen per a cada producte.

Una vegada finalitzada la selecció de productes i de manera prèvia a la confirmació de la comanda i abans de conducta al pagament d’aquest, en pantalla apareixerà el preu final de la compra que inclourà l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit) i les despeses de gestió recesi procedeixen, que es reflectiran en l’ordre de comanda en el moment d’efectuar la compra i en la factura.

No s’inclou tot allò que no aparegui especificat en la descripció com inclòs.

 1. PROCEDIMENT DE COMPRA

A través d’aquesta pàgina web solament podran ser realitzades comandes per persones físiques majors de 14 anys i societats.

En la pàgina web es detallen tots els nostres productes de manera individualitzada. El procediment per a efectuar i gestionar la compra es va indicant en la pàgina web i només han de seguir-se els següents passos:

 1. Triar el producte que desitgi adquirir.
 2. En seleccionar un producte podrà ser afegit a la Cistella de la Compra i podrà triar entre continuar comprant o tramitar la comanda.
 3. Per a tramitar la comanda haurà d’emplenar un formulari amb les seves dades personals per a formalitzar el procediment de compra.
 4. A continuació, es procedirà a la verificació de la comanda on es detallen un a un els articles seleccionats i es calcula el preu total.
 5. Així mateix, serà necessari indicar una adreça a l’efecte de facturació de la compra realitzada.
 6. Una vegada tramitat el procés, serà necessari marcar de manera prèvia una casella de verificació de lectura i acceptació els termes i condicions de venda.
 7. En la pàgina web se li facilitaran els mecanismes perquè pugui efectuar-se el pagament en funció del sistema triat en cada cas.
 8. Una vegada introduïts les dades per al pagament, haurà de confirmar la comanda prement el botó ”Comprar”.
 9. Una vegada premut el botó “Comprar” es procedirà a l’enviament mitjançant correu electrònic del producte/servei sol·licitat.

El CLIENT es dóna per informat que les fotografies i descripcions dels productes en la pàgina web són una imatge aproximada dels productes i serveis oferts per la qual cosa és possible que puguin diferir de l’original. Les descripcions i il·lustracions dels productes oferts a través de la present pàgina web es realitzen merament a títol informatiu.

 1. DISPONIBILITAT I LLIURAMENT

Els productes oferts per ALNA es troben disponibles per a la seva venda en qualsevol part del món i per a la seva prestació en les dates i llocs indicats en la descripció de cada activitat o servei de la web. Alguns dels serveis, productes i activitats que ofereix ALNA no es poden reservar i contractar a través de la web, són serveis que es contracten via telèfon i es paguen presencialment, aquests serveis quedaran clarament identificats en la pàgina web.

Les comandes es processaran una vegada que s’hagi rebut correctament el pagament.

A fi que en tot moment estigui informat de la gestió de la seva compra, rebrà per correu electrònic un avís de la confirmació de la seva comanda i del pagament.

ALNA es reserva el dret a anul·lar qualsevol reserva per motius meteorològics, ja que totes les activitats i serveis que s’ofereixen han de prestar-se dins d’unes a unes condicions meteorològiques concretes. En cas d’anul·lació per motiu meteorològic per part de ALNA, se li oferirà al CLIENT el canvi de data sense cap cost o la devolució total dels imports pagats.

 1. PAGAMENT I PERÍODES DE PAGAMENT

S’accepta les següents formes de pagament:

Targeta de Crèdit i Dèbit a través de STRIPE: a través de la passarel·la de pagaments segurs de Stripe.

Paypal: Connectant directament amb Paypal.

Transferència bancària: realitzant un ingrés de l’import total de la compra en el compte corrent que se li indica.

Una vegada realitzat el pagament, rebrà un correu electrònic de confirmació d’aquest.

ALNA no té coneixement de les dades referents a la seva targeta de crèdit. Tots els nostres sistemes de pagament són totalment segurs.

Els pagaments són previs al lliurament del producte o prestació del servei, per la qual cosa ALNA no proporcionarà el producte sol·licitat fins al moment en què hagi rebut el pagament d’aquest. ALNA es reserva el dret a cancel·lar temporal o definitivament els serveis prestats, davant qualsevol incidència en matèria de cobrament d’aquests.

 1. FACTURES

En realitzar el pagament corresponent, si el CLIENT el sol·licita expressament, rebrà la Factura de la seva compra en format PDF en el correu electrònic que hagi indicat a aquest efecte en el moment de tramitar la comanda. El CLIENT pot sol·licitar la factura electrònica o en paper deixant un comentari en la comanda o contactant en info@poseidoncalella.com. En cas de voler obtenir una factura a nom de la seva empresa ha de posar-se en contacte amb atenció al client a l’email indicat anteriorment per a poder facilitar les dades fiscals necessàries.

El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en el nostre coneixement qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant ALNA exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància.

 1. GARANTIA

En ALNA ens esforcem per facilitar serveis de la màxima qualitat, encara que, donada la naturalesa d’aquests, no podem oferir una garantia de satisfacció. En cas que, per qualsevol motiu, no rebi el producte o servei correctament, haurà de comunicar-nos-el al més aviat possible indicant-nos la incidència que intentarem, si es verifica l’error, l’esmenarem com més aviat millor.

 1. DEVOLUCIONS

Donada la naturalesa del servei objecte del contracte actual no és possible efectuar devolucions.

Així i tot, ALNA disposa d’una Política de Devolucions per a uns certs serveis de cost elevat, perquè si es compleixen els requisits ALNA retorni una part del pagament, aquesta devolució serà proporcional i dependrà de cada supòsit específic. El CLIENT pot sol·licitar informació més detallada sobre la Política de Devolucions de ALNA contactant a info@poseidoncalella.com per a verificar si cobreix al servei que vol contractar i de quina manera. com afecta el servei que vol contractar.

 1. DRET DE DESISTIMENT

Segons el que s’estableix en l’article 103 punt l) del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, de Defensa dels Consumidors i Usuaris, l’informem que el dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixen a serveis relacionats amb activitats d’esplai si els contractes preveuen una data o un període d’execució específics. Per tant, no és aplicable el dret de desistiment per als serveis oferts en la present web.

 1. PERFECCIÓ DEL CONTRACTE I MODIFICACIONS DELS SERVEIS

El contracte actual es perfeccionarà amb el pagament del producte.

ALNA es reserva el dret a modificar de qualsevol forma les característiques i condicions dels seus serveis, sempre amb l’objectiu de millorar-los i que suposi un benefici per al CLIENT.

 1. OBLIGACIONS DE LES PARTS

ALNA es compromet a proporcionar al CLIENT els productes i serveis que hagin estat contractats aplicant la màxima diligència en la prestació del servei, així com a cuidar del manteniment de les instal·lacions necessàries per al funcionament de la xarxa i disposant per a això d’un equip tècnic i informàtic adequat.

El CLIENT es compromet a utilitzar els serveis que es posen a la seva disposició de bona fe, sense vulnerar les lleis vigents en qualsevol matèria o infringir drets de terceres persones, així com al pagament del producte seleccionat en el temps i forma fixat en les presents condicions de contractació.

ALNA no garanteix que la disponibilitat del servei objecte d’aquest contracte sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes en la xarxa d’Internet, avaries en els dispositius informàtics i altres circumstàncies imprevisibles. De manera que el CLIENT accepta suportar dins d’uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a ALNA qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual per les possibles fallades, errors i ús del servei contractat.

 1. COMUNICACIONS

Totes les notificacions entre les parts es realitzaran preferentment a través de correu electrònic. El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement de ALNA qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant aquesta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació el CLIENT haurà de posar-lo en coneixement de ALNA en l’e-mail o telèfons indicats en la nostra pàgina web.

En compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, l’informem que els nostres enviaments comercials i informacions relatives a la nostra web i als productes en ella oferts, es realitzaran per mitjà de correu electrònic a l’adreça d’e-mail que ens faciliti, sempre amb caràcter revocable. En tot cas, té l’opció de rebutjar les nostres comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l’adreça info@poseidoncalella.com indicant en l’assumpte la paraula BAIXA.

 1. COMPROMÍS, ACCEPTACIÓ I VALIDESA DEL CONTRACTE

El CLIENT reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d’ús i la política de privacitat de la pàgina web.

El CLIENT reconeix que ha entès tota la informació respecte als productes i serveis, incloent, en el seu cas, el de lliurament, oferts en la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el contracte actual electrònic, per la qual cosa afirma que són suficients per a l’exclusió de l’error en el consentiment del contracte actual, i per tant, les accepta integra i expressament.

El CLIENT és plenament conscient que l’acceptació i execució del contracte actual tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació del botó “Comprar” indicat en la nostra pàgina web i que es perfeccionarà amb el pagament del servei.

 1. NORMATIVA APLICABLE

El contracte actual té caràcter mercantil, i es regirà i interpretarà d’acord amb les lleis espanyoles.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del Contracte que no sigui solucionada de mutu acord, les Parts se sotmetran als jutjats o tribunals que resultessin competents en cada cas, sempre que l’usuari sigui consumidor (el seu domicili).

En els casos en què en què es prevegi que les parts puguin sotmetre’s a un fur, aquestes se sotmetran als Jutjats i Tribunals de la Bisbal de l’Empordà (Espanya), amb renúncia expressa de qualsevol altre que els pogués correspondre.

Així mateix, posem a la disposició dels nostres clients el següent enllaç d’accés a la plataforma de resolució de litigis en línia oficial de la Comissió Europea:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

 1. DADES PERSONALS

Atenció: Les presents Condicions Generals de Compra han estat actualitzades amb data 12/07/2021. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com variar la relació dels preus i productes oferts. Si us plau, comprovi la data d’emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s’ha produït cap modificació que l’afecti.